Otevřené přihlašování na TTC 2019-2021

Teacher training program / Vzdělávací kurz pro učitele

Tříleté studium Iyengar jógy 

Iyengar Yoga Institut Praha chystá otevřít třetí 3-letý výukový program akreditovaný MŠMT pro budoucí lektory Iyengar jógy v Praze (více se o tomto stylu dozvíte zde). Výuku asánové praxe povede především zkušená lektorka z ČR Helena Kubrychtová - Bártové ve spolupráci nejspíše s Hiske van der Meulen  Chystaný začátek dalšího kurzu je leden 2019. Kurz bude probíhat v případě dosažení min. počtu 15 studentů. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek student obdrží celosvětově uznávaný certifikát. Stáhněte si přihlášku do kurzu zde a zašlete ji na adresu lucka@yogajoga.cz.

                    1.     ZAMĚŘENÍ KURZU

Tento učitelský kurz je zaměřený pouze na jógu v systému B.K.S. Iyengara a snaží se zachytit a studovat podstatu tohoto systému. Kurz se skládá z výuky samotných asán, anatomie, filosofie a z výuky praktického umění učit.

a)      Asánová a pránajáma praxe

Náplní kurzu je znalost cca 80 ásan a některých typů pránájáma (viz Light on yoga, Výklad jógy,  od B.K.S. Iyengar), které musí mít student osvojené a dobře zvládnuté.

Základem je studentova vlastní asánová praxe, která by měla zajistit dostatečnou psychickou i fyzickou úroveň pro absolvování kurzu. I v průběhu kurzu musí student pravidelně navštěvovat lekce vedené certifikovaným lektorem Iyengar jógy a to nejméně 2x týdně (bude vyžadováno potvrzení). Stejně důležitá je i vlastní domácí praxe, kdy si student uvědomuje své silné i slabé stránky v rámci jednotlivých asán. Pouze skrz vlastní hledání „ideální asány“ se pak může student stát dobrým učitelem. 

Hlavním cílem vedených víkendových workshopů, v rámci kurzu, bude pochopení a prohloubení techniky jednotlivých asán. Protože ve chvíli, kdy je dosaženo perfektního provedení a nastavení pozice, mizí zbytečné fyzické napětí a je dosaženo rovnováhy. Právě tehdy se lepší fyzická kondice a tělo má více energie. Během cvičení Iyengar jógy dochází k splynutí fyzické a duševní stránky. Díky aktivnímu přístupu ke cvičení se tělo stává silnější a zdravější. 

b)      Anatomie a teorie správného nastavení pozice 

Velmi praktický a aktivní přístup k výuce anatomie studentovi pomůže pochopit funkce pohybového aparátu a tím i porozumět správné technice jednotlivých ásán. Pomůckou a oporou je podrobně zpracovaný a přehledný manuál anatomie vymezující rozsah výuky a požadavků, které jsou náplní kurzu. Kromě teoretické části se studium dotkne anatomického rozboru a porozumění funkce svalů v jednotlivých ásánách. Na konci každého ročníku bude závěrečný test, který musí být splněn s dostatečným počtem bodů. 

c)      Filosofie  

Během filozofických přednášek se studenti seznámí s obecným vývojem jógy. Hlavní pozornost bude věnována Yoga Sutras od Patanjaliho dle výkladu B.K.S. Iyengara. Tento základ není jednoduché pochopit bez nahlédnutí do "indického myšlení", a proto budou některé přednášky zaměřeny na toto téma. Každý rok uzavírá samostatná domácí práce na předem vybrané téma, která opět musí být splněna s dostatečným počtem bodů, aby bylo možné přistoupit k závěrečné zkoušce. 

d)     Umění učit

Umění učit musí vycházet z vlastní praxe a pozorování zkušenějších kolegů. Studenti budou motivováni k asistencím v hodinách certifikovaných lektorů Iyengar jógy. Tímto způsobem student začne „vnímat“ nejen umění učit, ale získá i představu o fyzických korekcích. Od druhého ročníku by studenti měli začít s vlastní „učitelskou“ praxí např. se skupinou známých či ve studiu pod vedením certifikovaného lektora Iyengar jógy.

Na tomto základě dojde k propojení a pochopení jednotlivých vztahů, na základě kterých je možné začít předávat informace ostatním. V reálných situacích musí být student schopen najít 1000+1 řešení. Tímto způsobem student začne tvořit vlastní přístup k formulování daného tématu. Studenti budou v tomto procesu vedeni, učeni a opravování hlavními lektory. Mnoho zkušeností studenti získají i vzájemným korigováním. 

e)      Závěrečné zkoušky

Každého studenta kurzu čeká 1 závěrečná zkouška:

                       - Vlastní asánová praxe dle zaslaného sylabu (cca 60 pozic)

                       - Učitelský výstup 45min (učení 3 pozic 3 studenty

                       + samostatné učení Salamba Sarvangasany, Halasany, Salamba Sirsasany a Sirsasany v závěsech) 

                       - Písemný test ze znalostí a poznatků získaných v průběhu studia ve vztahu k vlastní praxi a zkušenostem

Po úspěšném absolvování obou zkoušek student získá mezinárodně uznávaný učitelský certifikát "Introductory" umožňující výuku Iyengar jógy po celém světě.

               2.      ORGANIZACE

a)      Vstupní požadavky na kandidáta 

Kandidát/ka musí být dostatečně motivovaná/ý a musí mít minimálně roční zkušenost s pravidelnou praxí Iyengar jógy. Alespoň 3 měsíce před vstupem do výcviku by kandidát/ka měl/a navštěvovat lekce vedené Helenou KB na úrovni L3/4. Teacher training je postaven na velmi aktivním přístupu k vlastní jógové praxi, která vyžaduje velké nasazení ze strany studentů. Proto budou učitelé posuzovat kandidáty s nejlepším svědomím, ale vyhrazují si právo na odmítnutí kandidátů a to bez uvedení důvodů. Jakékoli dotazy k tomuto tématu můžete směřovat na Helenu KB (+420 777 237 985, helena@yogajoga.cz).  

b)     Program 

Začátek nového kurzu se plánuje na leden 2019. Kurz je organizován ve 14 víkendech (28 dní) v jednom studijním roce. 

Obecný program studijního víkendu 

10.00 - 13.00 pránajáma a ásánová praxe

13.00 - 14.30 přestávka

14.30 - 16.30 pránajáma a ásánová praxe 

16.45 - 18.45 teorie (filosofie/anatomie)
 

c) Jazyk

Vzhledem k možné účasti zahraničních studentů a lektorů bude výuka probíhat v anglickém jazyce s překladem do češtiny v případě potřeby. 

d) Lektoři

 

e) Cena kurzu & platba

1650,00 € za 1 rok studia (možné platit i v CZK dle aktuálního kurzu). Při platbě na 3 splátky cena 1815 EUR. Platba pouze v hotovosti na recepci Iyengar Yoga Institutu Praha. 

Studijní materiály nejsou zahrnuty v nákladech.  Cena závěrečné zkoušky je cca 157,00 EUR.  Pro složení závěrečné zkoušky musí být student členem České asociace Iyengar jógy (více informací zde).

Kandidát bude předběžně zapsán do kurzu po vyplnění a podepsání přihlášky. Závazná přihláška je platná po uhrazení celé částky v hotovosti.  Po objednání kurzu, již zrušení není možné. Přerušení nebo předčasné zastavené studia z jakéhokoli důvodu, neuděluje organizátorovi povinnost k navrácení částky. V případě přerušení studia ze zdravotních důvodů bude vyžadováno potvrzení od lékaře. 

Stáhněte si přihlášku do kurzu zde a zašlete ji do 31. srpna 2018 na adresu lucka@yogajoga.cz.

             3.      CERTIFIKÁT A ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Pokud student úspěšně složí závěrečné zkoušky, získá mezinárodně uznávaný certifikát Iyengar Yoga Teacher Level Introductory podepsaný Geetou Iyengar a také osvědčení vydané Českou asociací Iyengar jógy, které nového instruktora jógy opravňuje k vydání živnostenského listu.