Provozní řád

Provozní podmínky
I.
Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Iyengar Yoga Institutu Praha. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky (karty s kredity) potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.


II.
Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou (kartou s kredity), nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách: http://www.iyengarjogapraha.cz/cenik/lekce-verejne/ nebo v tištěné podobě v Institutu. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.
Iyengar Yoga Institut Praha je otevřen dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách www.iyengarjogapraha.cz. nebo v tištěné podobě v Institutu. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách.

IV.
Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Iyengar Yoga Institutu Praha. Prostřednictvím tohoto systému je možné sledovat také aktuální stav čerpání předplacených kreditů.


On-line rezervace lze provádět na základě informací k rezervačnímu systému více informací zde.


K využívání této služby je potřeba zřídit si na recepci Institutu kartu s rezervačním kódem, kterou mu vystaví recepce studia. Prvotní zřízení karty je zdarma.

Klientská data poskytnutá pro vytvoření karty s rezervačním kódem jsou Provozovatelem zpracovávána výhradně za účelem vedení databáze klientů Iyengar Yoga Institutu Praha řídí se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient na dobu neurčitou. Odvolání tohoto souhlasu je možné zaslat e-mailovou cestou na adresu info@yogajoga.cz nebo předáním písemné žádosti osobně pracovníkovi recepce. Na kontaktní e-mail mohou být zasílány také marketingové materiály vztahující se k aktivitám Iyengar Yoga Institutu Praha (dále Institut).

V.
Rezervovanou lekci lze zrušit nejpozději 12 hodin před jejím začátkem, aby kredit mohl být načten zpět na kartu. Pokud se klient nedostaví na danou lekci včas a nebo nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému či telefonicky, platba za lekci propadá.


VI.
Po vstupu do Institutu je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti recepce. Klienti si mohou své oblečení uložit do šatní skříně. Klíč od šatní skříně obdrží klient po zaplacení vstupu na recepci oproti záloze ve výši 100 Kč či oproti kartě na cvičení.


VII.
Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku a vrátit klíč obsluze recepce. Po dobu své návštěvy v Institutu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Pro cenné věci je možné použít trezor na recepci Institutu. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.


VIII.
Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do Institutu je povolen pouze v čisté obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.


IX.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu Institutu či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

X.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Iyengar Yoga Institut Praha nenesou žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.


Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.


Základní lékárnička první pomoci je na recepci Institutu.


XI.
Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.


XII.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Institutu.


V prostorách jóga studia je zakázáno:

XIII.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.


XIV.
Tísňové telefonní linky:
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod....), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
150 HASIČI
Hasičský záchranný sbor ČR


Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince
155 ZÁCHRANKA
Zdravotnická záchranná služba
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo


158 POLICIE
Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.


Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
• Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
• Přesné místo hlášené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
• Informace o postižených - pohlaví, přibližný věk, počet postižených
• Informace o volajícím - jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.
Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.


K upřesnění místa události:
V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte: adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré), patro a jméno majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích).


Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

Provozní řád Iyengar Yoga Institutu Praha
Dne 4.1.2013