Provozní řád

Provozní řád Iyengar Yoga Institutu Praha

 

Provozovatel:

 

Yogajoga s.r.o.

IČ: 24257010, DIČ: CZ24257010

Vodičkova 15, Praha 1, 110 00

tel.: +420 777 237 982

 

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198047

(dále jen „Provozovatel")

 

Adresa provozovny:

Iyengar Yoga Institut Praha

Vodičkova 15, Praha 1, 110 00

tel.: +420 775 237 930

 

Provozní doba dle aktuálně platného rozpisu lekcí

vizwww.iyengarjogapraha.cz (https://rozvrh.iyengarjogapraha.cz/) nebo v tištěné podobě na recepci Institutu.

 

Kontaktní údaje

E-mail: info@yogajoga.cz

Webové stránky: www.iyeyngarjogapraha.cz

Odpovědný vedoucí: Mgr. Helena Kubrychtová Bártová

 

Provozní podmínky

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Iyengar Yoga Institutu Praha. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky (karty s kredity) potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

 

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou permanentkou (kartou s kredity), nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách: http://www.iyengarjogapraha.cz/cenik/lekce-verejne/ nebo v tištěné podobě v Institutu. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

 

III.

Jóga studio je otevřeno dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkáchwww.iyengarjogapraha.cz a nahttps://rozvrh.iyengarjogapraha.cz/ nebo v tištěné podobě ve studiu. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách.

 

IV.

Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách jóga studia. Prostřednictvím tohoto systému je možné sledovat také aktuální stav čerpání předplacených kreditů.

 

On-line rezervace lze provádět na základě informací k rezervačnímu systémuhttps://rozvrh.iyengarjogapraha.cz/. K využívání této služby je potřeba zřídit si na recepci jóga studia kartu s rezervačním kódem, kterou mu vystaví recepce studia. Prvotní zřízení karty je zdarma.

 

V.

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost YOGAJOGA s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, a to pro následující účely: (i) realizace lekcí jógy a workshopů; (ii) zajištění přehledu o stavu účtu klienta; (iii) představení společnosti a podpora rozvoje – marketing; a (iv) ochrana našich právních nároků. Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich souvisejících právech naleznete v Zásadách o zpracování osobních údajů na našich webových stránkách či u nás na recepci.

 

VI.

Rezervovanou lekci lze zrušit nejpozději 12 hodin před jejím začátkem, aby kredit mohl být načten zpět na kartu. Pokud se klient nedostaví na danou lekci včas a nebo nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému či telefonicky, platba za lekci propadá.

 

VII.

Po vstupu do jóga studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti recepce. Klienti si mohou své oblečení uložit do šatní skříně. Klíč od šatní skříně obdrží klient po zaplacení vstupu na recepci oproti záloze ve výši 100 Kč či oproti kartě na cvičení.

 

VIII.

Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku a vrátit klíč obsluze recepce. Po dobu své návštěvy v jóga studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Pro cenné věci je možné použít trezor na recepci studia. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

 

IX.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do jóga studia je povolen pouze v čisté obuvi a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

 

X.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu jóga studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

 

XI.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Yogajoga studia nenesou žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

 

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

 

Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.

 

XII.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

 

XIII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách jóga studia.

 

V prostorách jóga studia je zakázáno:

V prostorách jóga studia je dovoleno konzumovat pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

               

XIV.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

 

XV.

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod....), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

150 HASIČI

Hasičský záchranný sbor ČR

 

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince:

155 ZÁCHRANKA

Zdravotnická záchranná služba

 

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

158 POLICIE

Policie České republiky

 

156 Městská (obecní) policie

 

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

 

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.

 

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem / dispečerem.

 

K upřesnění místa události:

  1. V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte:
    • adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré),
    • patro a jméno majitele bytu,
    • jak najít dům (hlavně na sídlištích).
  2. Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

 

Provozní řád Iyengar Yoga Institutu Praha  dne 25. 5. 2018.

 

 

Hygienický řád

 

   

           

Co se ošetřuje                

           

               

Kdy

           

               

Jak                

           

           

Hygienická dezinfekce rukou                

           

               

Před započetím práce

               

Po kontaktu s kontaminovanými                 materiály, po použití WC, po úklidu                

               

Dle potřeby i několikrát denně

           

               

Vetřením cca 3 ml koncentrátu                 (Dettol) do suchých rukou a necháme 30 sec působit.

               


               

           

 

Mytí rukou, ošetření pokožky

           

               

Dle potřeby, po ušpinění, po kontaminaci

           

               

Cca 3 ml přípravku z dávkovače (tekuté mýdlo/Dettol)                

               

K osušení se používá jednorázový ručník.

           

 

Plochy a povrchy

               

WC, koupelny, sprchy, umyvadla

               


               

               


               

           

               

Dle potřeby, denně

               


Dle potřeby, denně, 1 × týdně                 velký úklid

               


               

           

               

Čištění (Pronto –dřevěná podlaha, Domestos - WC) a dezinfekce (Sanytol - umyvadla, vany, wc, pomůcky) vlhkým způsobem . Pro všechny namokro stíratelné plochy a předměty. Používáme vlažnou vodu o teplotě 20-25°C.                

               

Ošetřují se postřikem a nechá se působit do úplného oschnutí.

           

 

Vylévání vody po úklidu do výlevky v úklidové místnosti k tomu určené.